Til behandlere

OCD-team:Gjennom det pågående arbeidet vil det bli opprettet OCD-team i alle helseforetak (HF). Dette gjøres for å sikre at pasienter som er rammet av tvangslidelse (OCD) får tilgang til spesialisert behandling utført av fagpersoner med omfattende opplæring i aktuelle behandlingsmetoder.

Hvorfor OCD-team? Ettersom teamene dekker hele helseforetaket, vil behandlerne i teamet treffe et stort antall pasienter med tvangslidelse (OCD). Dette bidrar til å sikre nødvendig erfaring og mengdetrening. Dette er viktig fordi forekomsten av tvangslidelse (OCD) i de fleste klinikker er lavere enn det som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig erfaring. Ved å jobbe i et team vil det også være gode muligheter for nyttig kollegaveiledning.

Henvisning: Terskelen for å henvise til et OCD-team skal være lav. Dersom pasienten vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp og det er mistanke om tvangslidelse (OCD), så er dette tilstrekkelig. Etter en slik vurdering ved lokalt DPS eller BUP, sendes det en sekundærhenvisning til OCD-teamet.

Hvorfor sekundærhenvisning? Utredning og behandling ved OCD-teamet er spesialisert og tidsbegrenset. Mange som er rammet av tvangslidelse (OCD) har også tilleggslidelser og behov for oppfølging, utover det OCD-teamet tilbyr. Henvisninger skal derfor være sekundærhenvisninger dersaken er åpen ved DPS eller BUP som henviste.