Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse (OCD)

Tvangslidelse (OCD) er en av de mest invalidiserende psykiske lidelsene og er vanligvis forbundet med stort ubehag og funksjonstap, stor belastning for pårørende og betydelige kostnader for samfunnet.

Behandling: Det finnes effektiv behandling for lidelsen og metoden eksponering med responsprevensjon (ERP) anerkjent som behandlingsmessig førstevalg. Helse- og omsorgsministeren tok i 2009 initiativ til en satsning for å sikre at ERP blir tilgjengelig for dem som er rammet av OCD. Dette innebærer at det i perioden frem til 2016 skal opprettes behandlingsteam i alle helseforetak og rundt 100 behandlere vil i denne perioden få opplæring i behandlingsmetoden.

Opplæringsprogrammet: Etter initiativ fra Helseministeren og i oppdrag fra Helsedirektoratet fikk Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) i oppdrag å utvikle og gjennomføre et nasjonalt opplæringsprogram for OCD-team. Opplæringen gjennomføres i tre opplæringsrunder og den første hadde oppstart i april 2013 med siste opplæringssamling i oktober. Foretakene som deltar i førte runde er Ahus HF, Østfold HF, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Stavanger universitetssykehus (SUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Teamet ved UNN vil dekke Helse Nord (RHF) sitt opptaksområde som utgjør fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Behandlingen vil bli gjennomført i nært samarbeid med lokale distriktspsykiatriske sentra (DPS). Teamet ved UNN omfatter voksen som er rammet av OCD og i andre runde vil det etableres team for barn og ungdom. For å sikre at behandlere oppnår tilstrekkelig kompetanse gjennomføres det 4 opplæringssamlinger hver på 3 dager.

Foreleserne: Professor Jon Abramowitz (University of North Carolina), professor Joseph Himle (University of Michigan) og professor Martin Franklin (University of Pennsylvania) deltar som forelesere i det nasjoanle opplæringsprogrammet. Internasjonalt er dette blant de mest anerkjente innen feltet med betydelig både klinisk og forskningsmessig erfaring. Hvert team mottar også 50 timer veiledning knyttet til egenpraksis.Norsk

Forening for Kognitiv Terapi (NFKT): Har av Helsedirektoratet fått i oppdrag å koordinere det nasjonale implementeringsarbeidet samt ha ansvar for opplæringsprogrammet. NFKT er både en ideell og tverrfaglig medlemsforening med om lag 1300 medlemmer og et utdanningsinstitutt som står ansvarlig for en rekke utdanninger og mottar økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Hvert år er om lag 1000 kandidater involvert i en av NFKTs kursrekker, som er geografisk fordelt over hele Norge. For mer informasjon se NFKTs hjemmeside www.kognitiv.no I forbindelse med arbeidet har styret i NFKT nedsatt en styringsgruppe som består av: Torkil Berge (leder), Arne Strand (leder Norsk OCD-forening Ananke), psykologspesialist Svein Haseth, psykiater Gunvor Launes, professor og psykologspesialist Gerd Kvale, psykologspesialist Kitty Dahl, spesialkonsulent Thorbjørn Olsen, psykiater Unn Beate Kristiansen og psykologspesialist Robert Valderhaug.