Ny studie om forekomst av OCD hos pasienter med psykose

Tvangslidelse (OCD) har lenge vært kjent som å være en vanlig tilleggslidelse hos pasienter med psykoselidelse. Til tross for dette har få studier kartlagt dette systematisk eller undersøkt konsekvensene dette innebærer for de som er samtidig rammet av begge lidelsene.

En ny studie fra Hagen, Hansen, Joa og Larsen har studert tvangslidelse hos et stort og representativt utvalg av pasienter med førstegangspsykose. Resultatene indikerer at det er en overhyppighet av tvangslidelse hos pasienter med førstegangspsykose, og at pasientene som hadde tvangslidelse som tilleggslidelse hadde tidligere debut av psykose, mer depressive symptomer og høyere grad av suicidale planer og forsøk.

Resultatene tolkes dit hen at det er viktig med fokus på diagnostikk av tvangslidelse hos pasienter med psykoselidelser og at belastningen av å ha tvangslidelse som tilleggslidelse gjør at det er viktig å tilby denne pasientgruppen riktig behandling for sin tvangslidelse

Artikkelen ligger fritt tilgjengelig i full-tekst versjon på denne
siden:

http://www.biomedcentral.com/bmcpsychiatry/search/results?terms=kristen%20hagen